frognerbygg
79 all

Må jeg som leietaker tegne innboforsikring?

I.h.t. leiekontrakten er alle leietakere pliktige til å tegne innboforsikring. Dette må leietaker selv bestille gjennom eget forsikringsselskap.

Er strøm og nettleie inkludert i husleien?

Med unntak av noen boenheter, er ikke strøm og nettleie inkludert i leien. Det tegnes eget abonnement for strøm og nettleie for leietaker.

Er fremleie av leiligheten tillatt?

Nei, detter er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra utleier.

Hva er depositum?

Depositum er en type sikkerhetsstillelse for dekking av eventuell skyldig husleie, skader på leieobjektet og utgifter ved fravikelse. Depositumet står i leieperioden på en sperret konto DNB Bank i leietakers navn og kan kun disponeres etter samtykke fra begge parter.

Hva betyr det at leietakerne er solidarisk ansvarlig for leieavtale?

Alle som har signert leiekontrakten er solidarisk ansvarlig for leiekontraktens forpliktelser.

wifi top

Hvilken tv & internett leverandør?

Get er leverandør for alle våre leiligheter, se www.get.no Gets grunnpakke er inkludert i leien. I grunnpakken leveres internett og tv. Trådløs ruter er dessverre ikke inkludert i Gets grunnpakke.

Oppsigelse av leieforholdet.

Leieforholdet kan i leieperiodens 9 første måneder ikke sies opp av noen av partene, men leietaker kan deretter si opp kontrakten med 3 måneders skriftlig varsel. Fraflytting skal skje ved utløpet av den kalendermåned oppsigelsesfristen utløper i.